detect spyware
Anti-Spy.Info > Datei Bibliothek

Informationen über Windows Dateien

Hier finden Sie Informationen und User-Meinungen über wichtige Windows Dateien.

• Suche anhand des Anfangsbuchstaben: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0

• Suche anhand des Dateinamens:


Windows System Dateien

alg.exe csrss.exe ctfmon.exe dllhost.exe explorer.exe internat.exe kernel32.dll lsass.exe mdm.exe msmsgs.exe mstask.exe regsvc.exe rundll32.exe services.exe smss.exe spoolsv.exe svchost.exe system winlogon.exe winmgmt.exe wisptis.exe wmiexe.exe wmiprvse.exe wscntfy.exe wuauclt.exe

Dateien bekannter Anwendungen

ati2evxx.exe avguard.exe ccapp.exe ccevtmgr.exe ccsetmgr.exe ctagent.dll defwatch.exe dit.exe em_exec.exe ezsp_px.exe gearsec.exe hkcmd.exe htpatch.exe iexplore.exe jusched.exe mcshield.exe mcvsescn.exe mspmspsv.exe navapsvc.exe navshext.dll nprotect.exe nvsvc32.exe nwiz.exe pctspk.exe point32.exe qttask.exe smc.exe taskman.exe vsmon.exe webscanx.exe

Spyware, Trojans und Keyloggers

2_0_1browserhelper2.dll alchem.exe belt.exe bridge.dll cmesys.exe gmt.exe istsvc.exe msbb.exe mslaugh.exe mxtarget.dll newdot~2.dll optimize.exe save.exe sp.exe twaintec.dll updmgr.exe winnet.dll wuamgrd.exe wupdater.exe

Sonstige Dateien

acroiefavclient.dll acroiehelper.dll acroiehelper.ocx acrotray.exe atiptaxx.exe backweb-8876480.exe carpserv.exe cdac11ba.exe cdantsrv.exe crypserv.exe cthelper.exe ctsvccda.exe devldr32.exe ditexp.exe dlgli.exe dpmw32.exe iadhide.dll iadhide3.dll inetinfo.exe javaw.exe lexbces.exe loadqm.exe mmtask.tsk msdtc.exe msnmsgr.exe nerocheck.exe nhksrv.exe nmssvc.exe nopdb.exe nview.dll opware32.exe osa.exe osd.exe realsched.exe rmctrl.exe sdhelper.dll smagent.exe srvany.exe tempiadhide3.dll tfswctrl.exe updreg.exe wanmpsvc.exe wcmdmgr.exe webcheck.dll winampa.exe

© Anti-Spy.Info | Impressum | Datenschutzerklärung